Menu

Oorlogsgravenstichting is een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Oorlogsgravenstichting is een zogenoemde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.

ANBI verantwoording boekjaar 2022

Officiële naam en publiek bekende naam
Oorlogsgravenstichting

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
RSIN: 002878112
KvK: 41149180

Contactgegevens
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

070-3131080
info@ogs.nl

Doelstelling volgens de statuten
De Stichting heeft ten doel, binnen de grenzen getrokken in artikel 3 van de statuten, aan Nederlandse oorlogsslachtoffers op respectvolle wijze een Nederlands oorlogsgraf dan wel – indien geen laatste rustplaats aanwezig of bekend is – een plaats van herdenking te bezorgen.

2. De Stichting heeft mede ten doel het doen van al datgene ten aanzien van de in het eerste lid genoemde oorlogsslachtoffers wat nodig is om de nagedachtenis der gevallenen op waardige wijze te eren.

3. De Stichting heeft mede ten doel het doen van necrologisch onderzoek ten behoeve van nabestaanden, instellingen en belangstellenden.

4. De Stichting kan een blijvende bijdrage leveren aan de instandhouding en voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland.

5. De Stichting kan, onder inachtneming van het gestelde in artikel 3, lid 1, sub b van de statuten, graven van geallieerde militaire oorlogsslachtoffers binnen de grenzen van het Koninkrijk verzorgen.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Stichting onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven die verspreid liggen over de hele wereld. Het betreft hier graven van burgers en militairen die na 9 mei 1940 gevallen zijn. Hun graven zijn te vinden op erevelden, maar ook op gewone begraafplaatsen in dorpen en steden. Informatie over het ontstaan, de taken en de organisatie van de Stichting, treft u hier op de website http://www.oorlogsgravensticht... aan. In het kader van een overeenkomst met de Engelse zusterorganisatie (CWGC) voeren wij het onderhoud uit aan circa 10.000 verspreide graven van in Nederland begraven oorlogsslachtoffers uit de Common Wealth landen.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Raad van Toezicht
President : Mr. J.P.H. Donner, Minister van Staat
Vicevoorzitter: De heer T.A. Middendorp, generaal b.d.

Overige leden:
mevrouw N. Bonnevalle MSc MBA
mevrouw mr. C. Hamaker
De heer B. Vaandrager
De heer drs. E.H. Wellenstein

Raad van Advies
Voorzitter: Mr. G.J. de Graaf, oud-senator Eerste Kamer

Ministerie van Defensie: De heer mr. M. Gazenbeek, plaatsvervangend secretaris-generaal
Mevrouw prof. mr. E.M. Mijnarends
De heer mr. E.F. Jacobs, oud-ambassadeur
De heer mr. D. van Putten, luitenant-Generaal der Koninklijke Marechaussee b.d.
De heer drs. J.H. Wehren, Luitenant-generaal b.d. der Koninklijke Luchtmacht
De heer A.G. van Ede, Luitenant-generaal der Mariniers b.d.

Directeur-bestuurder: T.W.B. Vleugels

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies ontvangen geen beloning maar slechts een onkostenvergoeding.

De Directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de CAO Rijksoverheid. De hoogte van het salaris wordt periodiek middels het binnen het Rijk gebruikte functiewaarderingssysteem FUWASYS getoetst.

De medewerkers van de Oorlogsgravenstichting in Nederland volgen de CAO Rijksoverheid. Voor de medewerkers in Indonesië wordt zoveel mogelijk het beloningsbeleid van de voor het lokale ambassadepersoneel van de Nederlandse Ambassade Jakarta gevolgd.

Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit het werk voortvloeiend uit de doelstelling volgens de statuten zoals het onderhouden of doen onderhouden van Nederlandse erevelden in, onderhouden van stichtings- en rijksgraven. Daarnaast voeren wij onder meer bloemleggingen uit, organiseren pelgrimsreizen voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers en organiseren educatieve activiteiten gekoppeld aan de erevelden. Het jaarbericht, welke aan begunstigers wordt gestuurd, kan gelezen worden als activiteitenverslag en is via de website te lezen of te downloaden (Jaarbericht 2022)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief