Hendrik Cornelis la Roi

1892-1940

0

Oorlogsslachtoffer

Is 48 jaar geworden

Geboren op 05-05-1892 in Harlingen 

Overleden op 11-05-1940 in Wassenaar Militair onderdeel

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn door bezoekers toegevoegd:

Begrafenis majoor H. C. la Roi 2

Begrafenis majoor H. C. la RoiLEEUWARDEN, 28 Mei 1940. - Onder zeer groote belangstelling werd Maandagmiddag op de Noorderbegraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Majoor H. C. la Roi, van I-1R. I., die op 11 Mei In de duinen... Lees meer
Begrafenis majoor H. C. la RoiLEEUWARDEN, 28 Mei 1940. - Onder zeer groote belangstelling werd Maandagmiddag op de Noorderbegraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Majoor H. C. la Roi, van I-1R. I., die op 11 Mei In de duinen bij Scheveningen zijn leven voor het vaderland liet, en die daar ook reeds begraven is geworden.Bij de groeve zagen we den Staatsraad 1. b. d., Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin, het bestuur van het Friesch Verband van den B.V.L., waarvan de overledene oud-commandant was, het bestuur van de Vereeniging voor Chr. Schoolonderwijs, het personeel met de leerlingen van de Chr. U.L.0.-school, hoofd de heer J. Oosterbaan, aan welke school de overledene onderwijzer was, het bestuur van de vereeniging van reserve-officieren in Friesland, de Inspecteur van het L.O. te Leeuwarden, de heer L. v. d. Zweep, vele collega's, militairen van alle rangen en Rijksveldwachters.Voor de kist uit werd het eenvoudige houten kruis gedragen, dat ook op het graf in de duinen heeft gestaan, op de kist lagen een krans van de officieren van I-1 R.I. en van het personeel en leerlingen der Chr. Uloschool en de stalen helm van den overledene.Bij het graf trad eerst naar voren Ds. C. v. d. Woude, Geref. Predikant te Leeuwarden, die gewaagde van het algemeene medeleven met de familie bij dit droeve verlies, dat door alle vaderlanders mee als het hunne wordt beschouwd, want majoor La Roi stierf als een dapper en trouw officier, die den eed niet heeft geschonden, maar zijn leven offerde voor de vrijheid en de rechten van ons volk.Zooals hij in zijn leven is geweest, zoo was ook zijn sterven. Maar naast zijn strijd als officier, heeft hij ook een strijd gestreden voor Koning Jezus, even eervol, even trouw, met dezelfde liefde en daarom behoeven wé nu niet te treuren, want hij is ingegaan tot de heerlijkheid. Zoo zal zijn nagedachtenis door allen In hooge eere worden gehouden.De heer L. v d. Zweep, Inspecteur L. 0, gewaagde van de groote plichtsbetrachting van den overledene, wiens voorbeeld allen dienen te volgen.De heer D. Hoekstra sprak namens het schoolbestuur. Gok hij stelde den heer La Roi tot een voorbeeld voor allen, als een man van trouw, van kracht, van geloof.De heer J. Oosterbaan sprak namens personeel en leerlingen en merkte op hoe de jeugd juist erg ontvankelijk is voor indrukken. Misschien dat dit heldhaftig overlijden van hun onderwijzer, die uitblonk in trouw en standvastigheid nog rijke vrucht mag dragen.De soldaat G. Schaafsma, van Leeuwarden, aan wiens zijde de majoor sneuvelde, sprak namens de "jongens", die hun hoogsten chef liefhadden, omdat hij moedig was en niet wegkroop, omdat hij trouw was, een man, waar men op aan kon, die geprezen werd door het Duitsche leger en die met eere zijn leven op het veld van eer liet. Hij zal bij hen niet licht vergeten worden.De heer B. Santema, van Scharnegoutum, secretaris van het Friesch Verband van den B.V.L., dankte den "kapitein" namens de duizenden Friesche jongens, wier commandant hij eens was. Met hem viel één der beste zonen van ons land. .De heer Stout, van Leeuwarden, sprak namens de reserve-officieren in 'Friesland. Hij noemde majoor La Roi een krijgsmakker, een soldaat In hart en nieren, omdat hij een groot en trouw vaderlander was.Een zwager van den overledene, de heer Troelstra, dankte namens de familie voor de groote deelneming en inzonderheid den Commissaris der Koningin voor diens tegenwoordigheid bij deze begrafenis.Hiermede was de indrukwekkende plechtigheid afgeloopen.De heer la Roi was reeds 28 jaren bij het onderwijs werkzaam. Sinds 1920 was hij werkzaam aan de Chr. M.U.L.O.-school aan de Marg. de Heerstraat te Leeuwarden.1e graf Wassenaarseslag 2e graf Wassenaar 22 mei 1940 3e graf Noorderbegraafplaats te Leeuwarden, 27 mei 1940. Vak 3, Rij 24, Nr. 24. Sluiten
Bron: De Standaard, 29 mei 1940.

Geplaatst door Korps Nationale Reserve Nationale Landstorm Commissie op 17 juni 2015

B07c46fdaec5264fa071282a1757ebf9 v1

Begrafenis majoor H. C. la Roi.

Begrafenis majoor H. C. la Rol.Het stoffelijk hulsel van den reserve-majoor H. C. la Roi, onderwijzer aan de Christelijke Mulo-school te Leeuwarden, die op 10 Mei bij den strijd te Wassenaar is gevallen, is Maandagmiddag onder groote... Lees meer
Begrafenis majoor H. C. la Rol.Het stoffelijk hulsel van den reserve-majoor H. C. la Roi, onderwijzer aan de Christelijke Mulo-school te Leeuwarden, die op 10 Mei bij den strijd te Wassenaar is gevallen, is Maandagmiddag onder groote belangstelling op de begraafplaats aan het Schapedijkje te, Leeuwarden ter aarde besteld. Aanwezig waren o.a. de Commissaris der Koningin, mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten, de Inspecteur van het Lager Onderwijs te Leeuwarden, de heer L. v. d. Zweep, bestuursleden van het Friesch Verband van den Bijzonderen Vrijwilligen landstorm, bestuursleden van de school, waaraan de overledene heeft gewerkt, alsmede zijn collega's en een groot aantal leerlingen.Nadat de kist in de groeve gedaald was o.a. gedekt met een bloemstuk van de officieren van het legeronderdeel, waarover de overledene het bevel voerde, trad ds. C. v. d. Woude, Gereformeerd predikant te Leeuwarden, naar voren, die zeide, dat in deze dagen het geheele Nederlandsche volk zich als één gezin gevoelt, hetgeen ook verklaart het groote medeleven met de zoo zwaar bezochte familie. Wij gedenken den overledene - aldus spreker - " een man, vól toewijding voor gezin, land en volk en als een dapper krijgsdienaar, óók In dienst van het Koninkrijk Gods.De heer L. v. d. Zweep, vertolkte de gevoelens van waardeering en hoogachting, welke de kringen van het Rijksschooltoezicht den heel La Roi toedroegen; de heer D. Hoekstra, sprekende namens het Schoolbestuur en de heer J. Oosterbaan, hoofd der school prezen den overledene als mensch en onderwijsman. De heer G. Schaafsma, vertolkte de gevoelens van bewondering, welke de militaire ondergeschikten, die onder den heer La Roi dienden, hun dapperen chef toedroegen. Nadat nog de heer G. Santema, te Scharnegoutum, namens den Bijzonder Vrijwilligen Landstorm in Friesland, waarin de overledene een belangrijke functie bekleedde, en de heer G. Stout, namens de Friesche reserve-officieren gesproken hadden, heegt de zwager van den overledene, de heer J. Troelstra, voor de groote belangstelling dank gezegd. Sluiten
Bron: Het Nieuwsblad van het Noorden, 28 mei 1940.

Geplaatst door Korps Nationale Reserve Nationale Landstorm Commissie op 17 juni 2015

4ee5065b7e275145028efebc170b0587 v1

Gevallen voor het vaderland

Reserve Majoor la Roi, H.C. Commandant van het Friesch Verband van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 5 mei 1892 te Harlingen- 11 mei 1940 te Wassenaar Gedurende de Duitse overval in de duinen van Wassenaar richtte hij zich op en werd dodelijk getroffen.

Geplaatst door Korps Nationale Reserve Nationale Landstorm Commissie op 17 juni 2015

A3d3d3ab0f1d8ab36a9e8aa3131ebd1c v1

Voeg zelf een monument toe

Log in om een monument toe te voegen

Voeg zelf een bijdrage toe

Log in om een bijdrage toe te voegen
Menu